Renditingimused

Lepingu kehtivus
Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Seepärast soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused üle täpsustada.

 

Vajalikud dokumendid
Rentimiseks on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba kui ka pass või ID- kaart, mille koopiad jäävad Siller Auto OÜ- le (ei kehti ajutised ja esmased juhiload). Rendiautot võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min staažiga 2 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).

 

Tagatisraha
Rentnik peab maksma lepingu nõuete täitmise tagatisraha vastavalt hinnakirjale, hetkel 65 € olenevalt sõidukist, mis lepingu lõpetamisel tagastatakse. Kui rentija ei ole Eesti Vabariigi kodanik, on vajalik krediitkaardi olemasolu. Deposiit tagastatakse tööpäeval esimesel võimalusel.

Rendiperiood
Minimaalne rendiperiood on üks ööpäev ehk 24 tundi. Sõiduki tagastamisel rendilepingus märgitust hiljem, on rentnik kohustatud tasuma trahvi 3,5 € iga viivitatud tunni eest. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest sõiduki tagastamisaja ja/või koha suhtes.

Rendihinnad
Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Päeva hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest.

Maksed
Nii eeldatav renditasu kui ka rentija omavastutuse summa tasutakse üldjuhul vahetult enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.

Kindlustused
Rentija omavastutus õnnetusjuhtumi korral on 320 € ja varguse puhul 15% rendisõiduki väärtusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust.
Sõiduki ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Koheselt tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).

Rentnik on kohustatud korvama rendileandjale tekkinud kahju täies ulatuses olenemata lepingus märgitud omavastutuse määrale juhul, kui:

 1. kahju on tekitatud tahtlikult või rentniku hooletuse tõttu,
 2. sõidukit juhiti joobes seisundis, haigena, üleväsinuna, narkootiliste või toksiliste ainete ning reaktsioonikiirust alandavate ainete mõju all,
 3. sõiduki võimaliku varguse korral pole esitada registreerimisdokumente ja/ või valveseadme juhtpulti ning sõiduk on nõuetekohaselt lukustamata ja/ või valveseade on sisse lülitamata,
 4. audiotehnika võimaliku varguse korral on esipaneel ette jäetud,
 5. sõideti või seisti liikluseks keelatud piirkonnas,

Rentnikul on keelatud:

 1. anda sõidukit üle kolmandatele isikutele, va isikud, kes on märgitud rendilepingus,
 2. sõiduki kasutamine ebaseaduslikel eesmärkidel, tasuliste teenuste osutamisel, pukseerimisel, loomade veol, õppesõidul, võidusõidul jne.

Rentniku õigused

Rentnikul on õigus kasutada Sõidukit sihtotstarbeliselt  Eesti piires. Rentnikul on õigus nõuda Sõidukit välja võõrast ebaseaduslikust valdusest.

Teatamiskohustus

Rentnik teavitab viivitamatult Rendileandjat, kuid mitte hiljem, kui 12 h jooksul, kui:

 1. Sõiduk läheb Rentniku valdusest tema tahte vastaselt välja, kahjustub, hävib osaliselt või täielikult või leiavad aset muud kindlustusjuhtumi aluseks olevad asjaolud;
 2. Rentnikule saavad teatavaks andmed Sõiduki hävimise, kaotsimineku või kahjustumise ohu kohta või muude kindlustusjuhtumi aluseks olevate asjaolude kohta;
 3. läheb kaotsi või kahjustub Sõiduki tehniline ja/või garantiidokumentatsioon.
 4. leiavad aset muud olulised sündmused, mis mõjutavad Lepingu tingimuste täitmist Rentniku poolt.


Auto seisukord
Sõiduk antakse Teile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus.
Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda auto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.

Kütus ja sõiduki hooldus
Auto antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Auto tagastamisel mitte täispaagiga, tuleb kliendil tasuda  lisaks puuduoleva kütusekoguse hinnale 10 €.

Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab klient. Sõiduki tehnilised hooldustööd teostab Siller Auto OÜ. Klient tagab igapäevase kontrolli sõiduki tehnilise seisukorra üle, pöörates erilist tähelepanu rehvide seisukorrale, mootoris õli ja jahutusvedeliku olemasolule, sõiduki valgustusseadmetele, kontrolltulede ja rooliseadmete korrasolekule.

Sõiduki tagastamine

 1. Rentnik kohustub tagastama lepingu lõppemisel sõiduki rendileandja näidatud tähtajal rendileandja näidatud kohas samas olukorras ja komplektsuses ning koos dokumentidega, nagu sõiduk talle lepingu sõlmimisel üle anti. Tagastatav sõiduk ei tohi olla vigastatud, sõiduk peab laitmatult funktsioneerima, sõidukil ei tohi olla väliseid ega salongisiseseid kahjustusi.
 2. Sõiduki  tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendileandja ja rentija koos. Kui sõiduk tagastatakse seisukorras ( puhtus), mis ei võimalda hinnata auto välimuse ja sisemuse korrasolekut, maksab klient lisatasu sõiduki pesu eest vastavalt rendilendja pesula hinnakirjale.
 3. Vead, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija Siller Auto  hinnakirja alusel. Tähtajast varem tagastatud sõiduki eest raha tagasi ei maksta.
 4. Sõiduki tagastamisel ja/ või väljastamiselväljaspool Siller Auto ametlikku tööaega tuleb kliendil maksta lisatasu 20 €.
 5. Rendisõidukitele kehtib läbisõidupiirang 300 km/ päev või 4000 km/ kuu.
 6. Limiitide ületamisel maksab rentnik lisatasu  0,4 € kilomeeter.
 7. Siller Auto OÜ lahtioleku ajad on: E-R  8.00-17.00 L 9.00-14.00 ja  kontaktid : tel. 4448860, 4448862, mail:sillerauto@sillerauto.ee, mob. 5179171

Trahvid
Kõik rentniku ja/või sõiduki kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või sõiduki kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärele. Trahvid ja nendega seotud kulutused, millest rendileandjat ei teavitatud, nõutakse hiljem sisse kuni kolme kordselt.

Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Keelu eiramisel trahv 130 €.

Rendilepingu katkemine

Rendileandjal on õigus katkestada leping, kui tuleb ilmsiks, et rentnik rikub oluliselt lepingu tingimusi, ei tule toime sõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid, Siller Auto OÜ-d eksitanud või kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada renditud sõiduki või Siller Auto huvid.

Lõppsätted

 1. Käesoleva Lepingu muudatused peavad olema sõlmitud kirjalikus vormis.
 2. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse kokkuleppe mittesaavutamisel Tartu Maakohtu Viljandi Kohtumajas.Jätame endale õiguse muuta renditingimusi ja hindasid eelnevalt ette teatamata!

Rendileandjal on õigus kliente valida!